Lungekreftpreparater uten positivt Beslutningsforumvedtak

Vi har laget en skjematisk oversikt over muligheter for å ta i bruk medikamenter som ikke har fått godkjenning i Beslutningsforum. I figuren er det mulig å klikke på enkeltelementer for å få mer detaljer.

Se også retningslinje for bruk av medikamenter som ikke har markedsføringstillatelse, inkludert oppdater liste over disse, samt liste over medikamenter som er tilgjengelige via “compassionate use program” på Nye metoders nettside.

Medikamenter hvor det er inngått avtale for “compassionate use” pr oktober 2023 er:

  • Savolitinib – Pasienter med lokalavansert eller metastatisk NSCLC med aktiverende MET ekson 14-skipping mutasjoner som har progrediert på standardbehandling.

Listen under viser relevante EMA-godkjente medikamenter for lungekreft som av Beslutningsforum er besluttet ikke innført, kun delvis innført, eller ikke ferdig vurdert pr september 2023

Preparater som er «til vurdering» i Nye Metoder kan være aktuelle for unntakssøknad jmfr https://nyemetoder.no/om-systemet/unntaksordning

Amivantamab: Medikamentet er EMA-godkjent som monoterapi for behandling av voksne med fremskreden ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med aktiverende epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR) ekson 20-innsettingsmutasjoner, etter at platinabasert behandling har mislyktes. Det er til vurdering om dette kan innføres i det offentlige helsevesen.

Ipilimumab: Medikamentet i kombinasjon med nivolumab og 2 sykler kjemoterapi er EMA-godkjent for førstelinjebehandling av lungekreft av ikke-småcellet type som ikke har påvist EGFR-/ALK-mutasjoner, uavhengig av PD-L1-status. Det er besluttet at dette ikke innføres i det offentlige helsevesen. Kombinasjonen er på ny vurdering for pasienter med PD-L1 negative plateepitelcarcinom.

Ipilimumab/nivolumab: Kombinasjonen er EMA-godkjent som førstelinjebehandling av ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom hos voksne. Det er besluttet at dette ikke innføres i det offentlige helsevesen.

Larotrektinib: Medikamentet er EMA-godkjent for NTRK-translokert kreft (inkludert lungekreft) hvor det ikke er annen tilfredsstillende behandling. Det er besluttet at dette ikke innføres i det offentlige helsevesen.

Selperkatinib: Medikamentet er EMA-godkjent for RET-translokert lungekreft  etter tidligere immunterapi og/eller platinabasert kjemoterapi. Det er besluttet at dette ikke innføres i det offentlige helsevesen som behandling etter immunterapi og/eller kjemoterapi, men det er til vurdering om dette kan innføres i førstelinje.

Sotorasib: Medikamentet er EMA-godkjent som monoterapi i behandling av voksne med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med KRAS G12C-mutasjon og progresjon etter minst 1 tidligere linje med systemisk behandling. Det er til vurdering om dette kan innføres i det offentlige helsevesen.

Tepotinib: Medikamentet er EMA-godkjent som monoterapi til behandling av voksne med avansert ikke‑småcellet lungekreft (NSCLC) med mutasjoner som fører til «mesenchymal-epithelial transition factor gene exson 14 (METex14) skipping», som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med immunterapi og/eller platinabasert kjemoterapi. Det er til vurdering om dette kan innføres i det offentlige helsevesen.

Capmatinib er også godkjent i EMA for pasienter med METex14 skipping, , som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med immunterapi og/eller platinabasert kjemoterapi. Det er til vurdering om dette kan innføres i det offentlige helsevesen.