Retningslinjer for utredning og behandling

Handlingsprogrammet for utredning og behandling av lungekreft, mesoteliom og thymom utarbeides av Norsk lungekreftgruppe og blir løpende revidert. En generell revisjon er nå (januar 2018) utført. Det reviderte handlingsprogrammet ligger her, og vil også bli publisert på Helsedirektoratets sider. En ny hovedrevisjon av hele handlingsprogrammet planlegges gjort høsten 2018. Send gjerne inn forslag til endringer!

Hovedpunkter ved revisjon januar 2018:

Ved revisjonen i januar 2018 er det utført en generell gjennomgang og oppdatering av hele handlingsprogrammet. Referanselisten er gjennomgått og oppdatert. Allmenlegekapitlet er helt nytt, kapitlet om nevroendokrine svulster er grundig revidert, og det er gjort endringer blant annet innen behandling av hjernemetastaser og i kontroll-avsnittene.


Hovedpunkter ved revisjon sommeren 2017:

Hovedendringen ved revisjon juli 2017 er omtale av immunterapi (pembrolizumab) som førstelinjebehandling ved avansert ikke-småcellet lungekreft, nye medikamentmuligheter hos ALK-translokerte og BRAF-muterte, og immunterapi (inkl. nivolumab) i andrelinje avansert sykdom.

Her er forøvrig en god oversiktsartikkel om det nye TNM8-systemet som ble innført fra 2017

 

Hovedpunkter ved revisjon våren 2016:

 • Omtale av Recist 1.1-kriterier for bildediagnostisk vurdering av respons, og det oppfordres til å bruke disse kriteriene i klinisk rutine.
 • MR binyrer og MR mediastinum er omtalt
 • Oppdatering/økt detaljering innen histopatologisk diagnostikk, basert på nye WHO-kriterier
 • ALK-analyse skal inkluderes ved primærdiagnostikk ved NSCLC non-plateepitelkarsinom
 • Mer utfyllende om lymfeknutekirurgi
 • Noe mer detaljering rundt postoperativ stråleterapi
 • Svak dokumentasjon for vekstfaktorstøtte ved adjuvant behandling, og denne anbefalingen er fjernet.
 • ALK-rettet behandling i første linje, også ALK-rettet behandling ved progresjon på førstelinjes ALK-hemmer
 • Ved 4 eller færre hjernemetastaser anbefales stereotaktisk stråleterapi over helhjernebestråling.
 • Omtale av EMEA-godkjente medikamenter som ikke er vurdert, evt ikke er godkjente i Beslutningsforum (EGFR-hemmeren osimertinib og anti-PD1-antistoff)
 • Noe økt detaljering rundt kontrollopplegg
 • Nytt kapittel om støttebehandling
 • Flytting av komplikasjonskapitlet, for å gi mer logisk oppbygning
 • Bevacizumab  omtalt som aktuell behandling ved mesoteliom

For å navigere mellom de ulike delene av dokumentet kan man klikke direkte på kapitlet man er interessert i, i innholdsfortegnelsen. Forøvrig anbefales at bokmerke-panelet åpnes, slik at man kan klikke direkte på aktuell kapitteloverskrift. Høyreklikk i teksten, velg "Show Navigation Panel Buttons" og klikk på symbolet i venstre bildekant som ser ut som et bokmerke. Teksten er også direkte søkbar ved hjelp av kikkertsymbolet, eller "Find"-feltet i overkant av teksten.

NB! iPhone-brukere kan åpne pdf-filene i iBooks (som finnes forhåndsinstallert på telefonen), og får da full nytte av funksjonaliteten i innholdsfortegnelsen etc. Kanskje er det en tilsvarende funksjon for android-brukere.

Forslag til endringer, eller påpekning av feil, kan sendes til Leder av redaksjonsgruppa.