Studier

For en oversikt over aktuelle kliniske studier,
se www.icgi.net/studieapp

 

 


Protokoller (utprøver-initierte studier):

Pågående studier

TRIPLEX

 


Avsluttede NLCG-studier

FIOL (førstelinjestudie for EGFR-muterte)

TREM (andrelinjestudie for EGFR-muterte)

THORA (hyperfraksjonert doseeskalert stråleterapi for SCLC-LD)

IDA (vedlikeholdsbehandling etter førstelinjebehandling for NSCLC)

CONRAD (kjemoterapi og strålebehandling for stadium III-pasienter ikke aktuelle for kurativ kjemoradiasjon)

HAST (Hyperfraksjonert stråleterapi ved SCLC-LD)

P2 (Pemetreksed som 2.-linjebehandling ved småcellet lungekreft)

VING (Karboplatin og enten vinorelbin eller gemcitabin som førstelinjebehandling ved ikke-småcellet lungekreft)

PEG (Karboplatin og enten pemetreksed eller gemcitabin som førstelinjebehandling ved ikke-småcellet lungekreft)