• Revidert Handlingsprogram 06.01.23
 • Endret førstevalg ved høyt PD-L1-uttrykk 12.12.22
  Fra 1. januar endres førstevalg-medikamentet  (gitt som monoterapi) ved NSCLC med PD-L1-uttrykk ≥ 50% fra pembrolizumab til cemiplimab. Cemiplimab er som pembrolizumab en PD-1-hemmer, og anses å ha tilsvarende effekt og bivirkningsprofil. Stoffet gis med flat dose 350 mg hver 3. uke, og det er kke mulig å gi dobbel dose og dobbelt intervall, slik man kan med pembrolizumab. Ved PD-L1-uttrykk under 50 % velges fortsatt pembrolizumab, uansett om det gis som monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi. Det samme gjelder om man velger kombinasjonsbehandling ved PD-L1 ≥ 50%, da gis pembrolizumab sammen med kjemoterapi.
  Verdt å merke seg at cemiplimab nå også innføres som standardmedikament for pasienter som skal inkluderes i LungVac-studien (immunterapi +/ UV1-vaksine v/PD-L1 ≥ 50%).
 • Onkologisk forum 2022 11.11.22

  Årets Onkologisk forum nærmer seg (16.-18. nov 2022). Se her for lungekreftprogrammet

 • Osimertinib innført som adjuvant behandling 29.08.22
  Beslutningsforum har i dag vedtatt at osimertinib (Tagrisso) innføres som adjuvant behandling etter operasjon av EGFR-mutert lungekreft. Dette gjelder kun mutasjoner i ekson 19 og L858R, og i stadium Ib-IIIa. Standard adjuvant kjemoterapi bør tilbys som vanlig, og osimertinib startes deretter, og kan gis i inntil 3 år. Pasienter som ble operert for en tid tilbake og som nå står på, eller nylig har avsluttet adjuvant kjemoterapi vil det nok også være naturlig å vurdere for dette. Osimertinib kan være aktuelt også for pasienter som vurderes som for gamle for adjuvant kjemoterapi.
  Artikkelen av Wu et al i NEJM 2020 viser rasjonalet for innføringen. Det er foreløpig ikke kommet tydelige data som viser overlevelsesgevinst, men residivfrekvensen var betydelig lavere i observasjonsperioden.
  Fullstendig tekst fra dagens møteprotokoll:
  Sak 101-2022 ID2020_106 Osimertinib (Tagrisso) som monoterapi til adjuvant behandling etter fullstendig tumorreseksjon hos voksne med stadium IB-IIIA ikkesmåcellet lungekreft (NSCLC) der tumor har epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) ekson 19-delesjoner eller ekson 21 (L858R) substitusjonsmutasjoner
  Beslutning:
  Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en metode for utredning, behandling og/eller prosedyre/organisering. Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder om pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarende medikamenter/generika, overlevelsestall m. m) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.
  1. Osimertinib (Tagrisso) som monoterapi innføres til adjuvant behandling etter fullstendig tumorreseksjon hos voksne med stadium IB-IIIA ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) der tumor har epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) ekson 19-delesjoner eller ekson 21 (L858R) substitusjonsmutasjoner.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.
  Dette vil bli tatt inn i Handlingsprogrammet innen kort tid.

   

 • Nordisk lungekreftsymposium, Bergen, august 2022 22.02.22
  We are thrilled to invite you to the 14th Nordic Lung Cancer Symposium which is taking place in Bergen, Norway, August 25th – August 28th!
  Check out our program here:   https://www.nlcs.no/program/
  We are looking forward to welcome invited speakers, delegates, and participants with abstracts https://www.nlcs.no/abstract/ (abstract deadline: May 1st) to join us. Registration is open here  https://www.nlcs.no/registration/.
  For more informatio, see our web page: https://www.nlcs.no/
 • Handlingsprogrammet er nå revidert 27.12.21

  Handlingsprogrammet er nå oppdatert. Entrektinib som førstelinjebehandling ved ROS1-positiv lungekreft er omtalt, etter at behandlingsmuligheten nå har positivt vedtak i Beslutningsforum – med innføringsdato 15. januar 2022. Entrektinib som behandlingsalternativ for NTRK-positiv lungekreft uten andre tilfredsstillende behandlingsalternativer er også omtalt, etter at behandlingsmuligheten nå har positivt vedtak i Beslutningsforum – med innføringsdato 15. januar 2022.

 • Entrektinib for ROS1 og NTRK 16.12.21

  I Beslutningsforums møte 13.12.21 ble den kombinerte ROS1- og NTRK-hemmeren entrektinib beslutttet innført til behandling av 1) lokalavansert eller metastatisk ROS1- positiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere er behandlet med ROS1-hemmere, og til 2) voksne og pediatriske pasienter fra 12 års alder som har solide tumorer som uttrykker nevrotrofisk tyrosinreseptor kinase (NTRK)-genfusjon, og som har en lokalavansert eller metastatisk sykdom, eller der kirurgisk reseksjon forventes å kunne resultere i alvorlig morbiditet, og som ikke har mottatt tidligere behandling med NTRK-hemmer som ikke har noen tilfredsstillende behandlingsalternativer. For begge indikasjoner gjelder innføringen fra 15. januar 2022. Handlingsprogrammet vil bli oppdatert snarlig.

 • Tilgang til medikamenter uten positivt Beslutningsforumvedtak 21.11.21

  Vi har laget en skjematisk oversikt over muligheter for å ta i bruk medikamenter som ikke har fått godkjenning i Beslutningsforum. I figuren er det mulig å klikke på enkeltelementer for å få mer detaljer.

  Se også egen side om dette.

 • Handlingsprogrammet er revidert 25.10.21

  Handlingsprogrammet er nå oppdatert, bl.a med det nye behandlingstilbudet med immun-kjemoterapi i første linje for pasienter med småcellet lungkreft utbredt sykdom, etter vedtak i Beslutningsforum 27/9. Kort fortalt gis atezolizumab sammen med karboplatin/etoposid første fire kurer, deretter atezolizumab alene inntil progresjon eller uønskede bivirkninger.

  Andre endringer:
  Kapitlet om preoperativ lungefunksjonsvurdering, samt patologi-kapitlet er gjennomgått og oppdatert.
  Noen presiseringer angående kontrollopplegg (bl.a. at binyrer bør inkluderes i CT-opptak) er utført. Nye studier vedrørende adjuvant behandling er omtalt, men disse behandlingene er ennå ikke implementert.
  Videre er det gjort noen semantiske endringer og oppklaringer i dokumentet, inkludert oppdatert epidemiologidata, og enkelte foreldede referanser er enten fjernet eller oppdatert.

 • Onkologisk forum 2021 23.09.21

  Årets Onkologisk forum går av stabelen på Gardermoen 17.-19. november 2021. Lungekreftprogrammet er nå klart (med forbehold om mindre endringer). For påmelding og generell informasjon, se onkologiskforum.org